جهت تأمین انرژی برق مورد نیاز تجهیزات ، تصفیه آب مصرفی دستگاه ها ، تولید بخار جهت گرم نگه داشتن مخازن و لوله های انتقال مواد و تأمین هوای فشرده مورد نیاز واحدهای تولیدی و همچنین تأمین گاز مصرفی کل کارخانه از تأسیسات زیر استفاده می شود.

1. یک واحد مجزای پست برق فشار قوی با ظرفیت 2 مگاوات و تابلوهای کنترل برق با استفاده از تابلوهای استاندارد و تجهیزات اروپایی.

2. واحد تصفیه آب با استفاده از فیلترهای شنی ، کربن اکتیو و دستگاه اسمز معکوس (R.O) جهت تأمین آب بدون سختی برای مصرف بویلرها.

3. سه دستگاه بویلر (دیگ بخار) با ظرفیت 15000 تن در ساعت.

4. چهار دستگاه کمپرسور با ظرفیت تولید 9000 متر مکعب در ساعت هوای فشرده و سیستم کامل تثبیت هوای فشرده و خشک کن هوا جهت استفاده در واحد های تولید.

5. یک دستگاه کمپرسور صرفاً جهت تأمین هوای ابزار دقیق و آزمایشگاه.

6. انجام 30000 اینچ-قطر لوله کشی صنعتی جهت انتقال مواد اولیه ، محصولات ، بخار ، هوا و گاز ،به قسمت های مختلف.

7. یک دستگاه ژنراتور برق اضطراری جهت تأمین نیروی برق با ظرفیت 600 kvaکه مرتفع کننده نیاز کل کارخانه می باشد.

8. پست اختصاصی تقلیل فشار گاز با ظرفیت 1000 متر مکعب در ساعت.