این شرکت دارای دو واحد مجزای تولید قیر به وسیله دو راکتور ، مجموعاً ظرفیت تولید روزانه 2500 تن انواع قیر در گریدهای مختلف

(Penetration Grades, Viscosity Grades, Performance Grades, Modified Bitumen) و سایر گریدهای مورد نیاز مشتریان می باشد که روش تولید بصورت پیوسته (Continoues ) می باشد.

لازم بذکر است کلیه فرامین و کنترلهای لازم در مراحل تولید بوسیله تجهزیات ابزار دقیق وسیستم PLC از اتاق کنترل صورت می پذیرد.